Teksten ovenfor er hentet fra våre etiske retningslinjer som du også kan lese her; Protre Etiske retningslinjer.pdf. Retningslinjene omhandler ellers spesifikke krav for:
Barnearbeid og tvangsarbeid
Helse og sikkerhet
Arbeidstakerrettigheter
Konfidensiell informasjon
Trakassering og diskriminering
Politisk uavhengighet
Rettferdig konkurranse
Antikorrupsjon
Likebehandling
Bærekraftig miljø
Varsling
 
Spørsmål til ProTre om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i Åpenhetsloven sendes til mailadresse:
post@protre.no